Competition

Vodacom Financial Services

Closed on: 16 Aug 2019

Win with Vodacom

Kusungula tintfo kuhambisana nenshisekelo:  kuveta tisombululo kute sente imphilo ibe ncono.  Nangabe imphilo yenyukela timphilo tetfu tiyakhinyabeteka, kube vele setikhahlametekile.  iVodacom isungule indlela lencono yekwenta i-Life Insurance, Legal ne Funeral Cover.

Life Uncomplicated.

Nge Life Cover yaka Vodacom kulula kucinisekisa likusasa lelihle lalabo lobatsandzako, nge Life Cover lengafika ku 1, 5 million Rand.  SMSa life ku 31118 

Legal Uncomplicated.

iVodacom ikunika lusito loluyikhwalithi macondzana netemtsetfo, kusukela kuR 191 ngenyanga.  SMSa Legal ku 31118

Funeral Uncomplicated

iVodacom ikunika iFuneral Cover futsi ungafaka nobe bangakhi bantfwana kuyo.  SMSa funeral ku 31188

Kusebenta tindleko te SMS.
 

iVodacom Life Assurance Company ltd ne Vodacom Insurance Company ltd tinkapane temshwalensi letisemtsetfweni.                          

The Future is Exciting, Ready

Vodacom

T's & C's Apply

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*