Competition

Simba

Closed on: 28 May 2021

Simba Competition

I-#ChipIn nome i-#ChipOut? 
Sikhombise kute utibeke etfubeni LEKUWINA R5k ngeSimba! Sesikhatsi sekudla kwasemini futsi. Sinkhwa sakho sakaSasko simnandzi sitsambile, kodvwa isangweji yakho idzinga loko lokuncane lokwengetiwe. Yini ungangeti emashibisi akaSimba laklamutelako nalanekumbitseka lokuvutisa ematse? 
Kodvwa ungawafaka kuphi eceleni nome ekhatsi?
Sikhombise kutsi ungakuletsa kanjani loko kuklamutela kusangweji yakhobese UTIWINELAR5k! Lodzinga kutsi ukwente kutsi utsatse sitfombe sesangweji yakho –se-#ChipIn nomese-#ChipOut –bese uya ku: www.lunchwithsimba.co. zautfumele umngenela wakho! Landzela eMashibisi akaSimba kute utfolekujabula nekunambitseka

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*