Competition

Grand-Pa

Grand-Pa

Utsemba umphakatsi wakini kucinisekisa kutsi konkhe kutawulunga, njengobe wetsemba i Grand-Pa headache powders kukusita kulobobuhlungu lobumatima nalobunconywana lobubangelwa kunkenketsa kwenhloko, buhlungu belitinyo, kungenwa makhata kanye nemkhuhlane.  Liviki lonkhe kuLigwala Gwala FM, sikunika litfuba lekutiwinela R5000 onkhe malanga, ngekusitekela kutsi ngabe umphakatsi wakini ubambisene njani ekucinisekiseni imphilo lencono yawonkhewonkhe.  Kungenela sitekele indzaba yakho, SMSsa “Grandpa” nendzaba yakho ku 45839.  iGrand-Pa, yetsenjwe kusukela eminyakeni lengetulu kwalelikhulu.  Kunemigomo nemibandzela.

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*